Yuxiang Si

2011 --- 2017        University Frankfurt am Main    LL.M.


2017 --- 2019        Frankfurt am Main       Practice Lawyer


2019 --- 2021         T W in Frankfurt und Shanghai Q L Guangzhou Office 


2022                      Beijing Yingke (Guangzhou) Law Firm


Language:Chinese, German, English