Dr. Qingsong Zou

PhD.          Universität zu Köln

LL.M.         Georg-August-Universität Göttingen

LL.M.         Nanjing Universität 

Dozent, Guangdong University Of Finance & Economics

Yingke Guangzhou Office


Sprachen:Chinesisch, Deutsch, Englisch